CONSIMȚĂMÂNT
  privind prelucrările de date cu caracter personal

  Subsemnatul(a) domiciliat(ă) în localitatea str. nr. bl. ap. e-mail telefon declar prin prezenta că sunt de acord cu procesarea de către Compania Apa Brașov S.A. a următoarelor date cu caracter personal:

  nume, prenume
  serie și număr act de identitate
  cod numeric personal (CNP)
  adresă domiciliu/adresă corespondență
  nr. telefon
  adresă e-mail

  în scopul întocmirii:

  avizului de principiu/traseu rețele/separare/branșare/informare debit incendiu rețea publicăcontractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizarecontractului de verificare metrologicăcontractului de desfundare canalizare/vidanjarebuletin de analize apă potabilă/analize apă uzatăacordului de deversare ape uzateregistrului pentru monitorizarea operațiunilor cu precursori de explozivi*altceva (se precizează ce anume)

  conform documentației înregistrate sub nr.

  Datele mele NU vor fi dezvăluite altor părți decât cu acordul meu prealabil scris:

  • Conform Legislației privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat că beneficiez de dreptul de informare, de acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare.

  • Am fost informat că am dreptul să mă opun prelucrării datelor personale care mă privesc şi să solicit ştergerea datelor dacă o să consider că prelucrarea este excesivă în raport cu scopul ei.

  • Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, înaintată Companiei Apa Brașov S.A. – Serviciul Relații Clienți, din Brașov, str. Crișana nr.1-3 sau transmisă pe e-mail la adresa dpo@apabrasov.ro, responsabilului desemnat pentru protecția datelor.

  • De asemenea, îmi este recunoscut dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei în situația încălcării drepturilor mele privind prelucrarile de date cu caracter personal.

  Datele mele cu caracter personal vor fi păstrate de către Compania Apa Brașov S.A. până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

  *În cazul Registrului în care sunt monitorizate operațiunile cu precursori de explozivi, conform Legii nr.250/2022, datele mele vor putea fi transmise Inspectoratului General al Poliției Române, termenul de arhivare al acestor date este de 5 ani, conform Legii nr.250/2022, art.10, alin.(9).

  DATA