CERERE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI
  PERSOANĂ JURIDICĂ

  Subscrisa (persoană juridică sau persoană fizică posesoare de autorizaţie de funcţionare) , plătitor de TVA: DANU, cod unic de înregistrare , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. , cod IBAN , la BANCA ,

  Sediul social: judeţul , localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , ap. , telefon , e-mail ,
  Cod CAEN activitate principală: denumire activitate:

  Reprezentant legal: numele , adresa (str., nr., bloc, sc., ap.) , B.I./C.I. seria nr. CNP eliberat la data de , telefon e-mail ,
  Adresa de corespondenţă:,

  Calitatea solicitantului:CHIRIAŞ al locului de consumPROPRIETAR al locului de consum

  Solicit încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru următorul loc de consum:
  Situat în judeţul localitatea str. nr. ,
  Suprafața incintelor construite şi neconstruite - conform CF mp
  Cod CAEN activitate punct de lucru: denumire activitate:

  Client:nou - (aviz)recontractarereziliere - preluare

  Apă rece potabilă din altă sursă (dacă este cazul)

  Racordat la reţeaua publică de:
  - canalizare menajeră   DANU
  - canalizare pluvială   DANU

  La finalizarea contractului doresc să fiu contactat(ă) (completaţi o singură opţiune)
  telefonicpe e-mail

  şi mă angajez ca, în maximum 30 de zile de la data anunţării, să mă prezint în vederea semnării şi însuşirii acestuia, în caz contrar, intervenind acceptarea tacită a contractului, ce rezultă cu certitudine din acţiunea şi intenţia mea de încheiere a contractului de furnizare/prestare a serviciului, cuprinse în prezenta cerere.

  Declar pe proprie răspundere că societatea comercială/instituţia, deţine/ocupă în mod legal spaţiul, datele din cerere şi documentele depuse în scopul contractării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilul aflat în proprietatea/folosinţa sau la adresa/adresele mai sus menţionate sunt corecte, reale şi neschimbate.

  Prezenta declaraţie am formulat-o pe propria-mi răspundere cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal în materia falsului în declaraţii.

  Prezenta cerere înregistrată de operator ţine loc de contract de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, până la perfectarea acestuia în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 241/2006 republicată, dispoziţiile acestui act normativ fiind aplicabile şi în perioada cuprinsă între înregistrarea cererii şi încheierea contractului.

  Menționez că am luat la cunoștință de Informațiile contractuale.

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că:

  • operatorul Compania Apa Brașov S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document în scopul încheierii raportului contractual de prestări servicii și că datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

  • beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitare scrisă datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@apabrasov.ro

  Datele mele cu caracter personal NU vor putea fi transferate către alte entități private, fără acordul meu scris.

  DATA