CERERE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI
  PERSOANĂ FIZICĂ

  Subsemnatul(a) , posesor al CI/BI seria nr. , eliberat la data de CNP , domiciliat(ă) în: judeţul localitatea , str. nr. bl. sc. et. ap. , telefon e-mail ,

  prin împuternicit (dacă este cazul) , conform procurii notariale/împuternicirii nr. , tel. ,

  solicit întocmirea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilul situat în: judeţul localitatea str. nr. bl. sc. et. ap. .

  Adresa de corespondenţă: - aceeaşi cu adresa locului de consum? DaNu

  Client: nou - (aviz)recontractarereziliere-preluare

  Menţionez următoarele:
  - branşamentul deserveşte un număr de persoane (cu baiefara baie)
  - canalizare DaNu

  La finalizarea contractului doresc să fiu contactat(ă) (completaţi o singură opţiune)
  telefonicpe e-mail

  şi mă angajez ca, în maximum 30 de zile de la data anunţării, să mă prezint în vederea semnării şi însuşirii acestuia, în caz contrar, intervenind acceptarea tacită a contractului, ce rezultă cu certitudine din acţiunea şi intenţia mea de încheiere a contractului de furnizare/prestare a serviciului, cuprinse în prezenta cerere.

  Declar pe propria răspundere că dețin/ocup în mod legal spațiul, că am dreptul să solicit și să închei contractul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la adresa mai sus menționată. Având în vedere dispozițiile art.326 din Codul penal care sancționează falsul în declarații, confirm că datele din cerere și documentele depuse în scopul contractării sunt corecte, reale și neschimbate.

  Prezenta cerere înregistrată de operator ţine loc de contract de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, până la perfectarea acestuia în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 241/2006 republicată, dispoziţiile acestui act normativ fiind aplicabile şi în perioada cuprinsă între înregistrarea cererii şi încheierea contractului.

  Menționez că am luat la cunoștință de Informațiile precontractuale.

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că:

  • operatorul Compania Apa Brașov S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document în scopul încheierii raportului contractual de prestări servicii și că datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

  • beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitare scrisă datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@apabrasov.ro

  Datele mele cu caracter personal NU vor putea fi transferate către alte entități private, fără acordul meu scris.

  DATA