CERERE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI
  ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI

  Subscrisa , desprinsă din asociația (dacă este cazul) , cod fiscal , cu sediul în localitatea , str. nr. bl. sc. ap. ,

  *Preşedinte (reprezentant legal):
  Nume şi prenume , CI/BI seria nr. , CNP , Str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. ,
  Tel. , e-mail

  *Administrator (sau altă persoană de contact):
  Nume şi prenume , funcţia ,
  Tel. , e-mail

  Modalitatea de expediere a facturii (bifaţi o singură opţiune): ghişeu Relaţii Clienţiserviciul poştal

  Adresa de corespondenţă: - aceeaşi cu adresa locului de consum? DANU (completați mai jos)

  La finalizarea contractului doresc să fiu contactat(ă) (completaţi o singură opţiune)
  telefonicpe e-mail

  şi mă angajez ca, în maximum 30 de zile de la data anunţării, să mă prezint în vederea semnării şi însuşirii acestuia, în caz contrar, intervenind acceptarea tacită a contractului, ce rezultă cu certitudine din acţiunea şi intenţia mea de încheiere a contractului de furnizare/prestare a serviciului, cuprinse în prezenta cerere.

  Solicit încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru următoarele locuri de consum:

  Locul de consum situat în:
  Str. , nr. , bl. , sc. .   Nr. de persoane

  Racordat la canalizare (DA / NU)  
  Apă caldă în sistem centralizat (DA / NU)  

  Client: nou (aviz)recontractarereziliere - preluare

  Având în vedere dispozițiile art.326 din Codul penal care sancționează falsul în declarații, confirm că datele din cerere și documentele depuse în scopul contractării sunt corecte, reale și neschimbate.

  Prezenta cerere înregistrată de operator ţine loc de contract de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, până la perfectarea acestuia în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 241/2006 (republicată) dispoziţiile acestui act normativ fiind aplicabile şi în perioada cuprinsă între înregistrarea cererii şi încheierea contractului.

  Menționez că am luat la cunoștință de Informațiile contractuale.

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că:

  • operatorul Compania Apa Brașov S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document în scopul încheierii raportului contractual de prestări servicii și că datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

  • beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitare scrisă datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@apabrasov.ro

  Datele mele cu caracter personal NU vor putea fi transferate către alte entități private, fără acordul meu scris.

  DATA