ACORDUL PROPRIETARULUI PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
  PE NUMELE CHIRIAŞULUI

  Subsemnatul(a) domiciliat(ă) în judeţul , localitatea , str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , telefon , e-mail , identificat(ă) cu CI/BI seria nr. , eliberat la data de CNP , administrator al firmei (pentru proprietar persoană juridică) proprietar al imobilului situat în localitatea str. , nr. , bl. , sc. , ap. , prin prezenta, declar că sunt de acord ca dl/dna/societatea , în calitate de chiriaş, să încheie contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu Compania Apa Braşov S.A.

  Prin prezentul acord mă oblig ca, în cazul în care pe branşamentul aflat la adresa de mai sus se înregistrează datorii, să preiau toate obligaţiile de plată ale chiriaşului indiferent de motivul incapacităţii de plată a acestuia şi totodată să permit accesul la verificarea contorului de branşament în cazul în care acesta se află pe proprietatea mea.

  Prezenta declaraţie am formulat-o pe propria-mi răspundere cunoscând dispoziţiile art.326 din Codul penal în materia falsului în declaraţii.

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că:

  • operatorul Compania Apa Brașov S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document în scopul încheierii raportului contractual de prestări servicii și că datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

  • beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitare scrisă datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@apabrasov.ro

  Datele mele cu caracter personal NU vor putea fi transferate către alte entități private, fără acordul meu scris.

  Notă:
  Se va prezenta copie după actul de identitate (pentru proprietar - persoană fizică), respectiv după certificatul de înregistrare fiscală (pentru proprietar - persoană juridică).

  DATA