ACORDUL COLOCATARULUI / COPROPRIETARULUI PENTRU DESEMNAREA
  TITULARULUI DE CONTRACT

  Subsemnatul(a) , posesor al CI/BI seria nr. , eliberat la data de CNP , domiciliat în: judeţul localitatea strada nr. bloc sc. ap. telefon e-mail

  în calitate de colocatar / coproprietar al imobilului situat în localitatea , strada nr. bloc sc. ap.

  declar pe propria răspundere că sunt de acord ca dl / dna să fie titular de contract în cadrul relaţiei comerciale cu Compania Apa Braşov S.A., ce are ca obiect prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru imobilul aflat în coproprietate şi mă oblig, în solidar cu acesta, la plata facturilor ce se vor emite de către Compania Apa Braşov S.A. pe numele titularului de contract, pentru serviciile prestate.

  Prezenta declaraţie am formulat-o pe propria-mi răspundere cunoscând dispoziţiile art.326 din Codul penal în materia falsului în declaraţii.

  Notă:
  Se va prezenta copie după actul de identitate (pentru proprietar - persoană fizică), respectiv după certificatul de înregistrare fiscală (pentru proprietar - persoană juridică).

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că:

  • operatorul Compania Apa Brașov S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal din prezentul document în scopul încheierii raportului contractual de prestări servicii și că datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

  • beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitare scrisă datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@apabrasov.ro

  Datele mele cu caracter personal NU vor putea fi transferate către alte entități private, fără acordul meu scris.

  DATA