Certificari, licente, acreditari

Certificari, licente, acreditari

IMPLEMENTAREA ŞI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA-SIGURANTA ALIMENTULUI LA COMPANIA APA BRASOV

In ultimii ani preocuparea pentru calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala a evoluat remarcabil si tot mai multe organizatii din România care ofera servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare au constientizat ca trebuie sa acorde o atentie sporita implementarii si mentinerii unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, în scopul satisfacerii cerintelor clientilor/consumatorilor si partilor interesate, al gestiunii impactului pe care procesele, subprocesele sau activitatile organizatiei le produc asupra mediului si omului.

Aplicarea, la Compania Apa Brasov, a principiilor managementului calitatii identificate de standardul international ISO 9001:2008 sprijina obtinerea imbunatatirii continue a performantei Companiei in oferirea de servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare.

In perioada dec. 2002 - apr. 2004 la Compania Apa Brasov a fost implementat sistemul de management integrat calitate-mediu. In urma auditului de certificare, SRAC a emis în data de 23 iulie 2004 certificatele care atesta implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii si mediului, conform standardelor internationale ISO 9001:2000 si ISO 14001:1996.

In anul 2005 la Compania Apa s-a implementat si sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale iar in urma auditului de certificare a acestui sistem, in perioada 13-14 apr. 2006, s-a obtinut certificarea pentru managementul sanatatii si securitatii ocupationale, conform OHSAS 18001.

In anul 2007, Compania Apa Brasov a fost prima unitate de acest fel din tara care a obtinut certificarea conform standardului SREN ISO 22000:2005, pentru sistemul de management al sigurantei alimentului acordat activitatii de captare, tratare, transport si distributie apa potabila. Aceasta certificare asigura sporirea increderii clientilor in capacitatea Companiei Apa Brasov de a livra consumatorilor in mod constant un produs sigur si de calitate.

Compania Apa Brasov este certificata conform urmatoarelor standarde:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2005
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005

 

mai mult ↓

 

Licenta operator clasa 1

Compania Apa Brasov detine Licenta Clasa 1 pentru Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, functionand ca unitate specializata care poate realiza lucrari si poate presta servicii indiferent de amploarea si complexitatea lor tehnica, pentru localitati cu peste 300.000 locuitori.

Licenta a fost obtinuta conform “Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala” aprobat prin Ordinul 140 al ministrului administratiei publice, având în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr.326/2001 si a Hotarârii Guvernului nr.373/2002.

Acreditari

Laboratoarele de apa potabila si ape uzate sunt acreditate RENAR (Asociatia de Acreditare din Romania).

        Laborator ape uzate Laborator apa potabila

 

Laboratorul de verificari metrologice pentru contoarele de apa este autorizat de B.R.M.L. (Biroul Roman de Metrologie Legala).

    Laborator de Verificari Metrologice  

Angajament management

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru dezvoltarea, menţinerea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului al COMPANIEI APA BRAŞOV prin:

 • stabilirea politicii în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului şi comunicarea acesteia în companie;
 • comunicarea importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de reglementare în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei;
 • asigurarea factului că sunt stabilite obiectivele generale în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei la nivel de companie şi specifice la nivelele entităţilor funcţionale şi că obiectivele sunt corelate cu politica integrată a companiei;
 • asigurarea de resurse pentru îndeplinirea politicii şi obiectivelor în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei şi pentru îmbunătăţirea SMI implementat în sectoarele exterioare;
 • conducerea analizelor efectuate de management;
 • efectuarea tranziţiei la noile standarde ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015 şi integrarea cu cerinţele standardelor de control intern/managerial conform Ordinului 400/2015;
 • delegarea autorităţii şi responsabilităţii in domeniul SMI, doamnei Moldovan Daniela prin menţinerea funcţiei de Reprezentant al Managementului pentru SMI cu responsabilitate privind efectuarea tranzitiei la noile standarde ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015, verificarea, auditarea internă, controlul şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului şi conducător al echipei de siguranţa alimentului.

 

            10.03.2016                                                                             DIRECTOR  GENERAL
                                                                                                            ING. DORIN FĂTU

Politica in domeniul calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala-siguranta alimentului

Managementul de la cel mai înalt nivel al Companiei Apa Braşov se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului prin dezvoltarea următoarelor obiective generale:

 • Creşterea încrederii clienţilor şi salariaţilor în capacitatea Companiei Apa de a livra în mod constant apă sigură şi de calitate pentru consumatori prin deservirea în condiţii optime a populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Braşov, Săcele, Rupea, Codlea, Poiana Braşov şi localităţile învecinate;
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşov, pentru asigurarea unui grad cât mai mare de acoperire în aria deservită;
 • Respectarea şi conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile tuturor proceselor/ subproceselor/activităţilor din companie în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei;
 • Instruirea şi conştientizarea personalului privind managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi siguranţei apei;
 • Reducerea consumurilor de resurse naturale şi a evacuărilor poluante în mediu prin implementarea POS Mediu;
 • Prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale, identificarea preventivă şi controlul pericolelor şi riscurilor care pot afecta sănătatea şi securitatea ocupaţională a salariaţilor şi părţilor interesate;
 • Îmbunătăţirea performanţelor manageriale şi operaţionale prin implementarea standardelor de control intern/managerial, conform Ordinului 400/2015 şi efectuarea tranziţiei la noile standarde ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015;
 • Asigurarea resurselor umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei stabilite.

Obiectivele generale în domeniul SMI sunt corelate cu obiectivele măsurabile şi indicatorii de performanţă stabilite la fiecare nivel şi funcţie relevantă din cadrul companiei, a căror realizare se analizează pentru adecvarea continuă a politicii.

Politica în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului este disponibilă părţilor interesate relevante.

 

    10.03.2016                                                                                           DIRECTOR  GENERAL
                                                                                                                      ING. DORIN FĂTU