Certificari, licente, acreditari

Certificari, licente, acreditari

IMPLEMENTAREA ŞI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ-SIGURANȚA ALIMENTULUI LA COMPANIA APA BRAȘOV

În ultimii ani preocuparea pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională a evoluat remarcabil și tot mai multe organizații din România care oferă servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare au conștientizat că trebuie să acorde o atenție sporită implementării și menținerii unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, în scopul satisfacerii cerințelor clienților/ consumatorilor și părților interesate, al gestiunii impactului pe care procesele, subprocesele sau activitățile organizației le produc asupra mediului și omului.

Aplicarea, la Compania Apa Brașov, a principiilor managementului calității conform standardului internațional ISO 9001 sprijină obținerea îmbunătățirii continue a performanței Companiei în oferirea de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, de cea mai bună calitatee.

În perioada decembrie 2002 - aprilie 2004 la Compania Apa Brașov a fost implementat sistemul de management integrat calitate-mediu. În urma auditului de certificare, Organismul de Certificare SRAC  CERT a emis în data de 23 iulie 2004 certificatele care atestă implementarea și menținerea sistemului de management al calității și mediului, conform standardelor internaționale ISO 9001 și ISO 14001.

În anul 2005 la Compania Apa s-a implementat și sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, iar în urma auditului de certificare a acestui sistem, în perioada 13-14 aprilie 2006, s-a obținut certificarea pentru managementul sănătății și securității ocupaționale, conform OHSAS 18001.

În anul 2007, Compania Apa Brașov a fost prima unitate de acest fel din țară care a obținut certificarea conform standardului SR EN ISO 22000:2005, pentru sistemul de management al siguranței alimentului acordat activității de captare, tratare, transport și distribuție apă potabilă. Această certificare asigură sporirea încrederii clienților în capacitatea Companiei Apa Brașov de a livra consumatorilor în mod constant apă sigură de băut.

Compania Apa Brașov deține la momentul actual, certificări față de următoarelor standarde:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005

 

mai mult ↓

 

Licenta operator clasa 1

Compania Apa Brasov detine Licenta Clasa 1 pentru Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, functionand ca unitate specializata care poate realiza lucrari si poate presta servicii indiferent de amploarea si complexitatea lor tehnica, pentru localitati cu peste 300.000 locuitori.

Licenta a fost obtinuta conform “Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala” aprobat prin Ordinul 140 al ministrului administratiei publice, având în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr.326/2001 si a Hotarârii Guvernului nr.373/2002.

Ordinul presedintelui ANRSC nr.563/11.12.2018 privind modificarea Ordinului ANRSC nr.140/18.03.2016 poate fi vizualizat aici.

Acreditari

Laboratoarele de apa potabila si ape uzate sunt acreditate RENAR (Asociatia de Acreditare din Romania).

        Laborator ape uzate Laborator apa potabila

 

Laboratorul de verificari metrologice pentru contoarele de apa este autorizat de B.R.M.L. (Biroul Roman de Metrologie Legala).

    Laborator de Verificari Metrologice  

Angajament management

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru dezvoltarea, menţinerea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului al COMPANIEI APA BRAŞOV prin:

 • stabilirea politicii în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului şi comunicarea acesteia în companie;
 • comunicarea importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de reglementare în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei;
 • asigurarea faptului că sunt stabilite obiective generale în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei la nivel de companie şi specifice la nivelele entităţilor funcţionale şi că obiectivele sunt corelate cu politica integrată a companiei;
 • asigurarea de resurse pentru îndeplinirea politicii şi obiectivelor în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei şi pentru îmbunătăţirea SMI implementat în sectoarele exterioare;
 • recertificarea SMI calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului şi efectuarea tranziţiei la noile standarde ISO 22000:2018 şi ISO 45001:2018, precum şi integrarea cu cerinţele standardelor de control intern/ managerial conform Ordinului SGG 600/2018;
 • promovarea abordării bazate pe proces şi a gândirii bazate pe risc;
 • delegarea autorităţii şi responsabilităţii în domeniul SMI, doamnei Moldovan Daniela prin menţinerea funcţiei de Reprezentant al Managementului pentru SMI şi conducător al echipei de siguranţa alimentului cu responsabilitate pentru mentinerea standardelor ceritificate la Compania Apa Brasov, ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015, precum şi efectuarea tranziţiei la noile standarde ISO 22000:2018 şi ISO 45001:2018, verificarea, auditarea internă, controlul şi îmbunataţirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului.

 

     11.03.2019                                                                                   DIRECTOR  GENERAL
                                                                                                            ING. DORIN FĂTU

Politica in domeniul calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala-siguranta alimentului

Managementul de la cel mai înalt nivel al Companiei Apa Braşov se angajează pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului prin dezvoltarea următoarelor obiective generale:

 • Creşterea încrederii clienţilor şi salariaţilor în capacitatea Companiei Apa de a livra în mod constant apă sigură şi de calitate pentru consumatori prin deservirea în condiţii optime a populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Braşov, Săcele, Rupea, Codlea, Poiana Braşov şi localităţile învecinate;
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşov, pentru asigurarea unui grad cât mai mare de acoperire în aria deservită;
 • Respectarea şi conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile tuturor proceselor/ subproceselor/ activităţilor din companie în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei;
 • Instruirea şi conştientizarea personalului privind managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi siguranţei apei;
 • Reducerea consumurilor de resurse naturale şi a evacuărilor poluante în mediu prin implementarea POS Mediu;
 • Prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale, identificarea preventivă şi controlul pericolelor şi riscurilor care pot afecta sănătatea şi securitatea ocupaţională a salariaţilor şi părţilor interesate;
 • Îmbunătăţirea performanţelor manageriale şi operaţionale prin implementarea standardelor de control intern/managerial conform Ordinului SGG 600/2018 şi efectuarea tranziţiei la noile standarde ISO 22000:2018 şi ISO 45001:2018;
 • Gestionarea proceselor și a sistemului de management integrat în ansamblul său utilizând ciclul PDCA, concentrându-se în general asupra gândirii bazate pe risc, menită să profite de oportunități și să prevină rezultatele nedorite;
 • Asigurarea resurselor umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa apei stabilite.

Obiectivele generale în domeniul SMI sunt corelate cu obiectivele măsurabile şi indicatorii de performanţă stabilite la fiecare nivel şi funcţie relevantă din cadrul companiei, a căror realizare se analizează pentru adecvarea continuă a politicii.

Politica în domeniul calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională-siguranţa alimentului şi obiectivele sunt comunicate în cadrul companiei, sunt înţelese şi aplicate de către toţi salariaţii

Politica este disponibilă angajaţilor şi părţilor interesate relevante.

 

     11.03.2019                                                                                   DIRECTOR  GENERAL
                                                                                                            ING. DORIN FĂTU